หน้าใหม่

ISO 22716 - เครื่องสำอางในการผลิตที่ดี / ISO 22716 – Cosmetics Good Manufacturing Practices

ISO 22716:2007 ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง

ISO22716  ระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice)  และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่ง ISO22716:2007  มีข้อกำหนดครอบคลุมการจัดการเรื่อง การควบคุมคุณภาพการผลิต   การจัดเก็บ  บรรจุภัณฑ์และฉลาก  การสอบกลับได้  การขนส่ง ตลอดจนในเรื่องระบบควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 108,428