เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

กระทรวงการคลัง ลำดับที่ 5100 ระดับ 1 สาขามาตรฐานคุณภาพ

 

 บริษัทฯ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบงานที่มีคุณภาพของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐบาล ให้มีระบบการบริหารงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจสืบไปในอนาคต

 

ดังนั้นทุกท่านจึงเกิดความมั่นใจได้ว่าท่านจะมีหลักประกันในเรื่องขององค์ความรู้และการบริการที่ได้รับจะสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเกิดความพอใจสูงสุด และได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมิน 100%

 

 

 

Visitors: 134,046