เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด

 

บริการให้คำปรึกษา จัดวางระบบ และฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐานคุณภาพสากล โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

 

ปัจจุบันมีลูกค้า 3,000 กว่าราย  ที่ให้ความไว้วางใจ ให้เราเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล 

ด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพ 

และได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมิน 100%

 

บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

ลำดับที่ 5100 ระดับ 1 สาขามาตรฐานคุณภาพ   

 

บริษัทฯ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบงานที่มีคุณภาพของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐบาล ให้มีระบบการบริหารงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจสืบไปในอนาคต 

 

ดังนั้นทุกท่านจึงเกิดความมั่นใจได้ว่าท่านจะมีหลักประกันในเรื่องขององค์ความรู้และการบริการที่ได้รับจะสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเกิดความพอใจสูงสุด และได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมิน 100%

 
Visitors: 123,147