มาตรฐาน Asean GMP Cosmetic

มาตรฐาน ASEAN GMP Cosmetic

ข้อกำหนดหลักของ“หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน  หรือ ” ASEAN GMP"

ผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยที่ต้องการขยายตลาดสู่ตลาดอาเซียนต้องเข้าสู่มาตรฐาน ‘ASEAN GMP’ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ออกประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียนประกาศ ณ วันที่ 14กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2551 ใช้แทนระบบ GMP เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียน ที่กำหนดใช้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีสำหรับเครื่องสำอางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบ มาตรฐานคุณภาพทุกระบบมีพื้นฐานมาจาก ISO 9000 ดังนั้นมาตรฐาน “หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน” ASEAN GMP เช่นเดียวกันคือสอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง GMP

       

เครื่องสำอางที่อยู่ในขอบข่ายต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ASEAN GMP ได้แก่ เครื่องสำอางควบคุม เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เครื่องสำอางทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มได้ยกตัวอย่างไว้ให้ คือ

 

 

 

Visitors: 173,338