ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015

อัพเกรดระบบมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015

การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001 สู่ VERSION 2015 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรที่ได้มีการนำเอามาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก มาตรฐานฉบับใหม่ได้มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับเจตจำนง (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพื่อให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นในประเด็นของข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับใหม่จะช่วยให้องค์กรพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและปรับระบบการทางานในกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ให้สามารถดาเนินการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป โดยองค์กร จึงสามารถที่จะขอการรับรอง

ใน ISO 9001:2008 ได้จนถึงกันยายน 2018 จาก ISO 9001:2008 สู่ ISO 9001:2015 มาตรฐาน IS 9001 :2015 ยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างระบบบริหารงานคุณภาพให้เกิดความเพิ่งพอใจของลูกค้า ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติม ลักษณะของการดำเนินกิจกรรมให้มีความชัดเจนและเกิดความสม่ำเสมอในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น และมุ่งไปที่การจัดการให้มีการบริหารเชิงกระบวนการ การใช้ P-D-C-A Cycle และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่กระทบความสามารถในหารตอบสนองข้อกำหนดลูกค้า และให้มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อป้องกันเหตุการณืเหล่านั้น ที่ ISO 9001:2015 ได้เรียกว่า "Risk-base thinking"

 

หลักการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 

Visitors: 173,338